Οι ετήσιες συνδρομές για τις κατηγορίες μελών του Ινστιτούτου Επικοινωνίας (σε ευρώ) :

Κατηγορία Μελών

Ετήσια
συνδρομή

Εγγραφή
(εφ΄άπαξ)

ΦΠΑ 23%

Σύνολο

Εταιρείες Υποστηρικτές

3,000.00

0

690.00

3,690.00

Εταιρείες-μέλη

750.00

250.00

230.00

1,230.00

Επαγγελματίες

100.00

0

23

123.00

Φοιτητές

35.00

0

8.05

43.05

Τρόπος Πληρωμής της ετήσιας συνδρομής σας

1. Στείλτε την απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης για όλο το ποσό (συμμετοχή και ΦΠΑ),
με fax στο 210 3213570 ή με email στο secretariat@ioc.gr
ALPHA BANK, Αρ.: 120002002011310
ΙΒΑΝ GR08 0140 1200 1200 0200 2011 310

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε τραπεζική ή προσωπική σας επιταγή για όλο το ποσό (συμμετοχή και ΦΠΑ) με παραλήπτη :
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Κ.Χ.
Υπερείδου 7, Τ.Κ. 105 58 ΑΘΗΝΑ , Α.Φ.Μ. 999987146 – ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών